Artboard 6.png

תוכנית ReFeel


פיתוח מערכת של תמיכה רגשית כנה ומקצועית של אנשי הצוות אחד בשני נמצא ראשון ברשימת האסטרטגיות המועילות להתמודדות עם אירועי קיצון, שציינו מיילדות ואחיות בשאלונים.  מחקרים נוספים מדגישים את החשיבות של הכשרת הצוות המיילדותי בכלים אשר יאפשרו להם עזרה עצמית ותמיכה הדדית לאור החשיפה למצבי עקה.

 

דיון בעקבות קונפליקטים ומצבים מורכבים

כלים לשיח עמיתים בעקבות אירועים מאתגרים 

עיבוד מקרים מחדר לידה

למידה של כלים ל Self Help 

הטמעת מפגשי שיח עמיתים כחלק משגרת העבודה בחדר לידה
 

שלבי התוכנית

  • שאלון מוטיבציה להשתתפות בקבוצה ישלח לכל הצוות

  • בעקבותיו תקבע שיחה קצרה עם מי שהביע.ה התעניינות להשתתף 

  • כ 10 משתתפות.ים בכל קבוצה

  • כל קבוצה תיפגש אחת לחודש – סה"כ במחזור הראשון 8 מפגשים. כל מפגש שעתיים וחצי 

  • לכל קבוצה זוג מנחות.ים 

  • בעקבות המהלך הראשון תבנה תכנית קבועה
     

אפשרות למחקר הערכה שילווה את התכנית 
התוכניות המוצגות הינן
דגם גמיש שיותאם ויתפתח בתוך תהליך החשיבה והעבודה המשותפת 
השלב הראשון הינו תמיד מפגש חשיבה משותף שלנו איתכם 

 

מפגשי שיח עמיתים כחלק משגרת העבודה בחדר לידה